PROJEKTI ŠOLE

Tudi v šolskem letu 2019/2020 nas čaka veliko starih in novih izzivov, med njimi se bomo še posebej potrudili, da bo šola skrbela za kvalitetno in sodobno izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, živeli in vzgajali bomo za ekologijo in zdrav način življenja ter dobre medsebojne odnose, uresničevali vizijo šole in sledili smernicam Vzgojnega načrta.

Osrednja tema za letošnje šolsko leto: AL’ PRAV SE PIŠE KAŠA ALI KASHA?

.

PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.

.

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ekološka ozaveščenost je postala del življenja na šoli. Obravnavane eko vsebine učenci prenašajo v svoje domove in eko prepričanje se uspešno širi še v širšo okolico. Vsi skupaj se zavedamo, da naš planet potrebuje pomoč, veseli smo, da nas ob tem podpirajo tudi starši in okolica.

Ekošola kot način življenja je dejavnost, prepletena z različnimi vsebinami, ki se povezujejo tudi z drugimi dejavnostmi na šoli. Krožek Ekošole poskrbi za vključevanje v eko dejavnosti izven šole in v njej, kjer se učenci med drugim lahko  preizkusijo tudi v tekmovanju za največjo ekofaco, tj. v Ekokvizu.

Cilji, ki nas pri tem vodijo so:

 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in sodelovanje,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem in ekološko prijaznem okolju,
 • racionalna raba energije in ločevanje odpadkov.

Vodji Ekošole: Vesna Katarinčič (RS) in Klemen Matkovič (PS)

.

ZDRAVA ŠOLA

OŠ Mengeš je vključena v slovensko mrežo Zdravih šol z namenom, da tudi učenci, učitelji in ostali zaposleni z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi krepimo svoje zdravje. Zavedamo se, da se v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, učenci raje učijo in delajo, kar se kaže tudi v boljših učnih rezultatih.

Načrtno spodbujamo zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose.

Veliko otrok je vključenih v različne gibalne dejavnosti, skrbimo za zdrave obroke, učencem omogočamo, da pri kosilu in sicer za žejo pijejo vodo, skrbimo, da učenci pojedo čim več jabolk, saj še vedno verjamemo, da eno jabolko na dan odžene zdravnika stran ter ozaveščamo o zaščiti pred soncem. Učenci od 1. do 3. razreda imajo možnost dodatne ure športa, ki poteka po pouku in jo izvajajo učitelji športne vzgoje. Shema »Šolsko sadje« učencem omogoča, da poleg zdravih obrokov pojedo tudi več sadja in zelenjave. Skupina zdravošolcev – razrednih predstavnikov in promotorjev Zdrave šole se redno mesečno srečujemo z mentoricama z namenom priprave na aktivnosti oz. delavnice, ki jih izvedemo v razredih.  Aktivnosti so namenjene spodbujanju zdravošolskih vrednot in vizije šole s poudarkom na osrednji temi oz. rdeči niti Zdravih šol, ki je letos VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU ter KAKO ŠOLA PRISTOPI PRI PREPREČEVANJU ZASVOJENOSTI S PSIHOAKTIVNIMI SNOVMI. Vsako leto smo še posebej aktivni v aprilu, mesecu zdravja, ko izvedemo dejavnosti na nivoju šole.

Vodja zdrave šole: Nives Zelenjak

Koordinatorici: Maja Sršen (RS) in Nives Zelenjak (PS)

.

BOGATIMO DRUG DRUGEGA

Na šoli bo ponovno, v sodelovanju z Domom počitka Mengeš, potekal projekt Bogatimo drug drugega – prepletimo modrost in izkušnje starejše generacije in mladostno razigranost mladih. Sodelujejo učenci 7. razreda OŠ Mengeš in varovanci Doma počitka Mengeš.

Cilji projekta:

 • mlajša in starejša generacija se srečata na treh tematskih delavnicah (praznična decembrska, vaje za krepitev spomina in zbranosti, športna) ter na zaključnem srečanju v Arboretumu Volčji Potok,
 • mlajša generacija se seznani z dragocenimi izkušnjami starejših ljudi,
 • mlajša generacija se seznani s težavami, ki pestijo starejše,
 • generaciji oblikujeta strpen odnos,
 • generaciji navežeta prijateljske stike,
 • dvakrat v letu učenci naše šole pripravijo kulturni program in ga izvedejo v Domu počitka Mengeš.

Prostovoljci »Mavričniki« se z mentorico dobivajo na sestankih v šoli, samostojno obiskujejo starostnike v Domu počitka v Mengšu, pomagajo pri izvedbi delavnic in zaključnem srečanju.

Vodja projekta: Maja Mezgec Kristan

Vodja kulturnega programa: Nataša Banko

Vodja skupine prostovoljcev »Mavričniki«: Maja Mezgec Kristan

.

TRDINOVA LITERARNO-ETNOLOŠKA POT

Trdinova literarno-etnološka pot združuje rekreacijo z literarno-etnološkimi vsebinami, ki smo jih črpali iz del Janeza Trdine. Oboje je odlična ponudba za Mengšane in turiste, ki prihajajo v naš kraj. Spodbudili smo tako domačine kot tudi obiskovalce, da segajo po pisateljevih delih.

Turistično pot smo že predstavili širši javnosti in pripravili tudi promocijski material. Oživili smo že zdavnaj pozabljeno jed bizgec.

Učenci zgodovinskega krožka so izvedli raziskovalno nalogo:Trdinova literarno-etnološka pot, ki je zelo uporabna. Trdinova pot bo v živo tekla po naši lepi zeleni Gobavici. V okviru zgodovinskega krožka so nastale tudi igralne karte Trdinova petica, zanimiv turistični spominek, ki ga je podprla tudi Občina Mengeš.

Radi imamo svoj kraj. V slogu malega Trdine: ”Za nas boste še slišali.”

Mentorici: Ljubica Rožman.

.

ZAPOSLOVANJE ASISTENTOV ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

 

V letošnjem šolskem letu smo na šoli vključeni v projekt »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s ciljem sofinanciranja aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let.

Asistent je v okviru projekta zaposlen za čas trajanja pouka v enem šolskem letu. V tem času bo v vzgojno-izobraževalnem zavodu pridobil dodatne kompetence in izkušnje ter s tem več možnosti za nadaljnjo zaposlitev.

 Asistent je vključen v vzgojno-izobraževalno delo kot nekdo, ki je prisoten v razredu oziroma skupini, in po navodilih strokovnega delavca pomaga otrokom s posebnimi potrebami in se odziva na potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami.

 V sklopu projekta asistentu omogočamo pridobivanje izkušenj v aktivnostih, s katerimi bo pridobil kompetence večjih možnosti zaposlitve po izteku projekta:

 • timsko sodelovanje in učenje soustvarjanja procesa pomoči otroku s posebnimi potrebami,
 • spoznavanje smernic za delo z otrokom s posebnimi potrebami,
 • priprava individualnega oz. akcijskega načrta: spretnosti evalvacije in načrtovanja dela z učenci s posebnimi potrebami,
 • konzultacije s strokovnimi delavci šole,
 • neposredno delo z učenci in razredom, v katerega je vključen,
 • opazovanje in posredovanje v medvrstniških odnosih,
 • spoznavanje razvojnih značilnosti otrok s posebnimi potrebami,
 • izdelava in uporaba didaktičnih pripomočkov,
 • analiza lastnega dela, posvetovanje, izboljšanje dela,
 • poznavanje samega sebe, lastnih sposobnosti in zmožnosti ter odzivanja v medosebnih odnosih,
 • komunikacijske veščine,
 • strokovno izpopolnjevanje z udeležbo na seminarjih oz. z branjem strokovne literature,
 • spoznavanje razreda kot socialne skupine,
 • spoznavanje šolskih dokumentov in zakonodaje,
 • spoznavanje šole kot institucije in spoznavanje dela strokovnih delavcev na šoli.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

.

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV PREKO ERASMUS PLUS PROJEKTOV

Na šoli smo prvič sodelovali v Erasmus plus projektih v šolskem letu 2017/18. Tri naše učiteljice so v sodelovanju s portugalskimi učitelji raziskovale, kako spodbuditi učence k branju. Na podlagi dobre izkušnje, smo se v letošnjem letu ponovno odločili za prijavo v Erasmus plus projekt. Tokrat se za sodelovanje odloča kar 10 učiteljev. Naši cilji pa so:

 • Internacionalizacija šole
 • Vključevanje sodobnih metod pouka v redno šolsko prakso
 • Vključevanje IKT tehnologija v redno učno prakso
 • Skrb za učence z učnimi težavami
 • Medkulturno povezovanje in odpiranje
 • Vzgoja za strpnost

.

PROJEKT LAS (EKSRP) – Zgodbe naših mokrišč 

Povzetek: Občine Mengeš, Vodice, Medvode in Trzin, Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za operacijo Zgodbe naših mokrišč. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-179/2017/13 z dne 29. 10.2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 99.915,25 EUR. Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Medvode in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

Cilji: izboljšati stanje 4 lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom s konkretnimi terenskimi aktivnostmi; ureditev 4 lokalnih mokrišč z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave ter z namenom usmerjanja obiskovalcev; povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč v širokem spektru starostnih in interesnih skupin lokalnega prebivalstva z organizacijo najmanj 20 dogodkov, izobraževalnega programa za lokalne vodnike ter obsežnim promocijskim materialom; poseben poudarek nameniti izobraževanju ter krepitvi pozitivnega odnosa otrok in mladine do narave, ter prispevati k njihovem zdravem razvoju v kakovostnem bivalnem okolju z izvedbo najmanj 16 izobraževalnih in doživljajskih aktivnosti na lokalnih mokriščih ter izvedbo dolgoročnejšega izobraževalnega programa »Mladi naravovarstvenik-varuh mokrišč« v sodelovanju z OŠ Mengeš; prav tako pa za dolgoročno ohranjanje lokalnih mokrišč spodbuditi sodelovanje deležnikov različnih sektorjev in civilne družbe, ter tudi zagotoviti prepoznavnost in promocijo projekta in programa CLLD.

Glavne dejavnosti: Izvedba konkretnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst na naravovarstvenih območjih, izboljšanje habitata zavarovanih vrst, postavitev infrastrukturnih objektov (igral, interaktivnih tabel, opazovalnic), usposabljanje lokalnih vodnikov, izobraževanje mlajše populacije v okviru programa “Mladi naravovarstvenih – varuh mokrišč”, izvedba fotografsko-likovnega in rokodelskega natečaja na temo mokrišč, promocija projekta z objavami v medijih in izdajo publikacij.

Pričakovani rezultati: zmanjšanje števila invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst na naravovarstvenih območjih, izboljšani habitati zavarovanih vrst, postavljeni infrastrukturni objekti, usposobljeni lokalni vodniki in mladi naravovarstveniki, ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč, izdane publikacije.

Partnerji projekta Vodilni partner: Občina Mengeš  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Osnovna šola Mengeš, Zavod RS za varstvo narave in Občina Medvode

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

Vrednost projekta:
Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
 166.592,71 EUR 99.915,25 EUR 66.677,46 EUR

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/ 

.

PROJEKT EVREKA II – Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II

Projekt EVREKA II je nadaljevanje uspešno izvedenega projekta EVREKA, aktivnosti katerega so se izvajale tudi na OŠ Mengeš v šolskem letu 2018/2019. V projektu EVREKA II bomo v Zavodu REVIVO izpopolnili že preizkušene ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti ter jim dodali nove vsebine. Z načrtovanimi aktivnostmi bomo vsebine predstavljali vse širšemu krogu zainteresiranih ljudi in jim razširili znanje o vodnih ekosistemih, predstavili potrebo za njihovo zaščito in vzbudili željo po trajnostnem in sonaravnem upravljanju s porečjem Kamniške Bistrice.

Povzetek

Zavod REVIVO in OŠ Mengeš sta se s projektom EVREKA II uspešno prijavila na razpis lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in Vas, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupna vrednost projekta znaša 82.959,12 EUR.

Namen projekta

S projektom želimo ozaveščati in izobraževati širši krog ljudi preko različnih interaktivnih dejavnosti in razširiti obzorje in znanje o vodnih ekosistemih, pa tudi potrebi za njihovo zaščito.

Glavne aktivnosti

Tekom projekta bomo organizirali javni medgeneracijski dogodek EkoReka in 19 izobraževalnih delavnic za različne starostne skupine. Na dogodku EkoReka bomo v Mengšu ob Pšati v sodelovanju z lokalnimi društvi izvajali naravoslovne delavnice, izobraževalne igre, ribji poligon, predvajali izobraževalne filme ter organizirali okroglo mizo na temo Pšate in možnostih njene renaturacije. Delavnice Revivo EKO AVANTURE temeljijo na spoznavanju reke, rečnih organizmov in medsebojnih povezav ter razumevanju vpliva človeka na kakovost voda in prisotnost organizmov. Hidrološko ekološke delavnice so tehnično usmerjene, zato bomo na njih sestavljali merilne naprave, ki bodo merile pretok vode v Pšati, količino padavin, temperaturo, ter nekatere druge parametre. Učenci bodo pridobljene podatke pojasnjevali z značilnostmi reliefa, količino padavin, pritoki ipd. Spomine starejših občanov in njihove dogodivščine ob Pšati bomo predstavili preko dokumentarno-igranega filma, pripravili pa bomo tudi dva promocijska videa.

Cilj projekta

Doseči želimo premik v zavesti ljudi, da ohranjanje narave ni naloga peščice strokovnjakov, temveč odgovornost vsakega posameznika.

Partnerja projekta: Zavod REVIVO in OŠ Mengeš

Vrednost projekta

Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
82.959,12 EUR 65.009,35 EUR 17.949,77 EUR

MEDIA

Spletna stran projekta: www.evreka.si

FB stran projekta EVREKA II: https://www.facebook.com/Projekt-Evreka-II-384495982018723/

Spletna stran LAS za mesto in vas: http://www.las-mestoinvas.si

Naložbo financirata Republik Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.