Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca.

Določbe Zakona interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu 2022/23 šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, s katerimi se je pokrivala (subvencionirala) razlika med ceno priprave 1,10€ in zaračunano ceno 0,90€, ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo (okrožnica MVI 60301/2023/37). Cene obrokov v šolskem letu 2023/24 tako znašajo:

  • Cena zajtrka, kosila in popoldanske malice
    • ostaja enaka.
  • Cena dopoldanske malice
    • zanaša 1,10€

V sredo, 12. 7. 2023, je bil v Uradnem listu RS, št. 76//23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Zakon določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Več informaciji o subvencioniranju prehrane si lahko preberite TUKAJ.